AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT, condicions d'ús I XARXES SOCIALS PER WWW.PROGRAMESIJOCS

Condicions generals d'ús del lloc web

1. - Introducció.

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús del lloc http://www.programesijocs.com/ (en endavant el "Lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de mediaprogramas a les quals s'accedeix a través del domini i els seus subdominis.

La utilització del Lloc atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2. - Titularitat del lloc web.

El titular del present Lloc és Mediaprogramas, S.L. amb domicili social a Cáceres, C/ de la Trashumancia, 31, local 1. Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, Tomo 658, Libro 486, Folio 53 , hoja número CC-8001, inscripción 1 y provista de C.I.F. B-10317980.

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números de telèfon o e-mail: Tel: 927292321, correu electrònic:

3. - Propietat intel · lectual i industrial.

Els drets de propietat intel · lectual d'aquest lloc, són titularitat de Mediaprogramas, S.L.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut del lloc, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual de Mediaprogramas, S.L.. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per llei

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel · lectual i industrial de Mediaprogramas, S.L., poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

En enviar la seva obra (ja siguin fotografies, textos o material de qualsevol altra índole) vostè cedeix a Mediaprogramas, S.L., el dret d'explotació de les obres presentades, per als següents fins:

4. - Exclusió de responsabilitat.

El contingut, programes, informació i / o consells expressats en aquest Lloc s'han d'entendre com simplement orientatius. Mediaprogramas, S.L., no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que els utilitzi, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos.

En aquesta web es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, Mediaprogramas, S.L., no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que facin ús.

Mediaprogramas, S.L., es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen al.

Mediaprogramas, S.L., no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. Mediaprogramas, S.L., declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que facin ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

Mediaprogramas, S.L., declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en el Lloc per part de tercers.

Mediaprogramas, S.L., declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. Mediaprogramas, S.L., no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs Webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs.

Els usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a Mediaprogramas, S.L., es comprometen que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si us plau, tingui en compte que alguns productes poden sol·licitar-li permisos d'administració en el seu sistema per a la instal·lació. Si vostè declina atorgar aquests permisos, tingui en compte que el producte es podria executar i instal·lar igualment en el sistema, però amb algunes de les seves funcions minvades.

5. - Condicions d'ús del portal per als usuaris.

L'accés a aquest Lloc és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Queda expressament prohibit l'ús del lloc amb fins lesius de béns o interessos de Mediaprogramas, S.L. o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari ) de Mediaprogramas, S.L., o de tercers.

En el cas que l'Usuari tingui coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il · lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posés en contacte amb Mediaprogramas, S.L..

6. - Política de protecció de dades personals.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Mediaprogramas, S.L. comunica als usuaris del lloc web que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e -mails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol · licitat, contestar a la seva sol · licitud i / o tramitar la seva petició.

Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, que les dades personals siguin veraces, exactes, vigents, autèntics, pertinents i no excessives, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol · licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la seva realització implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

6.1. - Dades facilitades per tercers: En cas que en la sol · licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. Mediaprogramas, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

6.2. - Dades de menors: No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys d'edat a través d'aquest Lloc Web. Mediaprogramas, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

6.3. - Comunicacions comercials per mitjans electrònics: Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol · licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

6.4. - Mesures de seguretat: El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal · lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

6.5. - Deure de secret: L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte d'aquest. Sense perjudici d'això, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions en xarxa no sigui invulnerable.

6.6. - Drets dels afectats: L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça: calle de la trashumancia, 31, local 1, 10005, Cáceres.

6.7.-Empreses del Grup Intexmedia: Les empreses del grup Intexmedia són: Intexmedia, S.L.; Mediaprogramas, S.L.; Cocigourmet, S.L.; Dinablogs, S.L.; Manuales y Tutoriales, S.L.

Les empreses del grup podran modificar en qualsevol moment la seva denominació social, i fins i tot variar de nombre, modificacions que l'usuari podrà consultar, ja que s'actualitzaran aquests canvis, publicant les modificacions en les polítiques de privacitat de cada un dels llocs.

Les comunicacions de dades que es facin entre les diferents empreses del grup, seran autoritzades per l'usuari en els diferents formularis de recollida de dades, podent oposar-se al tractament en qualsevol moment a través de l'email

No obstant això, Mediaprogramas, S.L. i Intexmedia S.L. han signat un contracte de prestació de serveis per gestionar els procediments d'atenció a l'exercici de drets, per això, el consentiment de l'usuari perquè Intexmedia S.L. realitzi la gestió, no serà necessari.

7. - Comunicacions comercials per mitjans electrònics: Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol · licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

8. - Cookies.

Aquest lloc web utilitza "cookies". Les "cookies" són uns petits fitxers de dades que el servidor d'Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als Usuaris. Les "cookies" d'aquesta web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal.

Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents:

Aquest lloc web utilitza sistemes publicitaris com "Google Adsense" i ocasionalment altres de diversos anunciants. Tots aquests sistemes publicitaris fan servir "cookies" per mostrar continguts publicitaris relacionats amb les pautes de navegació del visitant del lloc web.

Aquest lloc web utilitza el servidor d'anuncis "Google Doubleclick" per distribuir a cada usuari la publicitat que millor s'adapti als seus gustos i pautes de navegació. "Google DoubleClick" utilitza "cookies" per determinar quina és la publicitat més adequada per a cada visitant.

Aquest lloc web també fa servir "Google Analytics" i "AddFreeStats", eines que permeten generar informes d'activitat i estadístiques sobre el lloc web. Tant "Google Analytics" com "AddFreeStats" també s'utilitzen "cookies" per ajudar el lloc web a obtenir aquesta informació sobre com els visitants es comporten interior de les pàgines.

En tot cas, pot desactivar la utilització de cookies "seguint les següents instruccions segons el seu navegador:

Les galetes serveixen per millorar el funcionament de la web, l'article 5.3 de la Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques estableix com a requisit l'obtenció del consentiment informat abans que s'emmagatzemi o s'accedeixi a la informació del terminal de l'usuari.

No obstant això Mediaprogramas, S.L. només farà servir galetes que quedin exemptes del requisit d'obtenir el consentiment informat, ja que només es faran servir per efectuar la transmissió d'una comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques, i per l'estrictament necessari per tal de prestar el servei expressament sol · licitat per l'usuari.

L'usuari sempre podrà, des del navegador, bloquejar la instal · lació de cookies, i esborrar les que hi estiguin emmagatzemades en el seu terminal.

9. - Fòrums, comentaris i opinions.

Les opinions expressades en els fòrums de discussió, i / o comentaris i opinions són formulades per persones alienes a Mediaprogramas, S.L., sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Els participants en els fòrums es comprometen a utilitzar els mateixos de conformitat amb la llei, les condicions generals reflectides en aquest Avís Legal, així com amb la moral i bons costums generalment acceptades. Els participants dels fòrums s'obliguen a indemnitzar Mediaprogramas, S.L. per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l'ús dels mateixos, infringint aquestes condicions generals i / o la legalitat vigent. Mediaprogramas, S.L. no respon de la veracitat i exactitud de les opinions expressades en els fòrums, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que facin ús. Es prohibeix l'enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent i / o drets legítims d'altres persones.

Mediaprogramas, S.L. es reserva el dret d'adoptar les mesures legals que consideri oportunes. Mediaprogramas, S.L. es reserva el dret d'admetre i / o donar de baixa qualsevol opinió i / o usuari, sense previ avís i sense cap tipus de justificació o compensació de qualsevol tipus. Mediaprogramas, S.L. es reserva el dret de modificar el text de les opinions expressades per adaptar-los a les característiques de cada fòrum en concret. Mediaprogramas, S.L. es reserva el dret d'assignar l'opinió a la secció i / o subsecció que estimi més convenient.

Si vostè. creu que qualsevol contingut i / o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li agrairíem que es posés en contacte amb Mediaprogramas, S.L. perquè puguem prendre les mesures oportunes.

10. - Xarxes socials.

En fer-te fan, seguidor o anàlegs de la nostra empresa en la vessant de les diferents xarxes socials, en el context d'aquest tractament has de tenir en compte que Mediaprogramas, S.L. únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades de manera restringida en tenir un perfil específic . Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar a través de la configuració del teu perfil o usuari en la mateixa xarxa social. Per defecte consents:

Si vols deixar de seguir, només has de clicar l'opció "Deixar de ser fan" o "deixar de seguir". Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a l'adreça que apareix a dalt o enviant un correu electrònic a .

11. - Legislació.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola i altres normes internacionals que siguin aplicables.

12. - Contacti amb nosaltres.

Si té vostè qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: